តេស្តភាសាជប៉ុនសម្រាប់អ្នកទៅធ្វើការប្រទេសជប៉ុន

  • អគារលេខ ៩អា ផ្លូវលេខ ៣៧០ សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • 08:00 - 17:00
  • 07 Mar 2020 to 08 Mar 2020
តេស្តភាសាជប៉ុនសម្រាប់អ្នកទៅធ្វើការប្រទេសជប៉ុន